Main menu

 

A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban 4 + 1 évfolyamos képzés folyik. Tanulóink a 12. év sikeres befejezése után tesznek érettségi vizsgát és szereznek Előadóművészeti vagy Képző- és Iparművészeti program- és projektszervező szakképesítést szereznek. A 13. évfolyam az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakmai vizsgával zárul.

 

2018/2019. tanév

Szakma-csoport

Ágazat

Választható nyelv

Belső kód

Megszerezhető szakképesítés

Művészet, közművelődés, kommunikáció

XLII. Előadóművészet

Angol nyelv vagy német nyelv

1001

 Klasszikus zenész (fafúvós)

1002

 Klasszikus zenész (rézfúvós)

1003

 Klasszikus zenész (húros/vonós)

1004

 Klasszikus zenész (billentyűs/ütős)

1005

 Klasszikus zenész (magánénekes)

1006

 Klasszikus zenész (zeneelmélet-szolfézs)

1007

 Népzenész (népi énekes)

1008

 Népzenész (fafúvós)

1009

 Népzenész (húros/vonós)

1010

 Népzenész (billentyűs)

V. Képző- és iparművészet

Angol nyelv vagy német nyelv

2001

 Festő

2002

 Grafikus

2003

 Kerámiaműves

XLII. Előadóművészet

Angol nyelv vagy német nyelv

3001

 Táncos (Néptáncos)

3002

 Táncos (Kortárs- , moderntáncos)

XLII. Előadóművészet

Angol nyelv vagy német nyelv

4000

 Gyakorlatos színész

(Színházi és filmszínész)

 

Nyílt tanítási napok:

Képző- és iparművészeti tagozat:

 • 2017 november 9 - 10.  8:50 óra
 • 2017. december 5.  8:50 óra

 

Táncművészeti tagozat:

 • 2017.november 13 - 14.  9:30 óra
 • 2017. december 5.  9:30 óra

 

Zeneművészeti tagozat (klasszikus és népzenész):

 • 2017.  november 13. 11:30 óra (klasszikus zemész)
 • 2017. november 14. 11:30 óra (népzenész)

 

Zeneművészeti tagozat (gyakorlatos színész):

 • 2017. november 13-14.  9:00 óra
 • 2017. december 5.  9:00 óra

 

Elő meghallgatás a Zeneművészeti tagozaton:                      

 •  klasszikus zenész:       2017. december 4.
 • népzenész:                  2017. december 5.

 

Az iskola jellegéből adódóan szakmai gyakorlati alkalmassági vizsga letételére van szükség.

A szakmai gyakorlati alkalmassági vizsgák tagozatonként eltérőek.

Felvétel:általános iskolai tanulmányi eredmények + szakmai gyakorlati alkalmassági vizsga

 

Felvételi, szakmai gyakorlati alkalmassági vizsga időpontja:

Minden tagozaton: 2018. február 22-23.

 

Zeneművészeti tagozat felvételi követelménye

(Klasszikus zenész és népzenész)

 

A tagozat felvételi rangsorát a hozott pontszámok és az alkalmassági vizsgán szerzett pontszámok összege alapján állapítjuk meg.

 

A hozott pontszámokat a tanuló 7. osztály évvégén és 8. osztály félévkor magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és az ének-zene tantárgyakból szerzett érdemjegyeinek összege adja. Maximálisan szerezhető összes hozott pontszám: 60 pont

 

A felvételi vizsgán a szerzett pontszámot, a szakmai alkalmassági vizsgán kapható pontok adják. Az alkalmassági vizsga összpontszáma az alábbi részpontszámokból áll össze:

 

Klasszikus zenész, Magánénekes, Népi énekes, Népzenész

- főtárgy /hangszeres szak, énekes szak, népzenész szak /      30 pont

- szolfézs – zeneelmélet írásbeli alkalmassági                           20 pont

- szolfézs – zeneelmélet szóbeli alkalmassági                           10 pont

A maximálisan elérhető felvételi pontszám: 120 pont

 

Zeneelmélet-szolfézs szak

- zongorakötelező                                                       20 pont

- szolfézs – zeneelmélet írásbeli alkalmassági            30 pont

- szolfézs – zeneelmélet szóbeli alkalmassági            10 pont

Maximálisan szerezhető összes szerzett pontszám: 120 pont

 

 

I/a. KLASSZIKUS ZENÉSZ/HANGSZERES SZAK

 

VONÓS TANSZAK     Kód: 1003

 

Hegedű felvételi anyaga:

Háromoktávos skála akkordfelbontásokkal,

2 szabadon választott etűd,

1 versenymű saroktétele,

1 barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy 1 lassú és 1 élénk tempójú előadási darab,

1 kötelező etűd, vagy 1 kötelező előadási darab (2 – 3 megadott mű közül választva).

Az etűdök az alábbi anyagból választandók:

Mazas: Etűdök op. 36, I füzet

Kayser: Etűdök III. füzet (a könnyebbek közül)

Dont: Gradus ad Parnassum op. 37 (a könnyebbek közül)

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat.

A választott zeneművek legyenek különböző stílusúak.

 

Brácsa felvételi anyaga:

2 gyakorlat, 1 versenymű saroktétele, 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk szonátából.

Hegedűvel ajánlott etűdök:

Dancla: Etűdök op. 68

Mazas: Etűdök op. 36

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, II – III. kötet

24 előkészítő gyakorlat op. 37

Campagnoli: 41 gyakorlat

A választott etűdök különböző jellegűek legyenek.

 

Gordonka felvételi anyaga:

Dúr és moll skálák, hármashangzatok három oktávon keresztül, 3#, 3b előjegyzésig,

A skálákat legalább négy-, a hármashangzatokat legalább háromhangonként kötve.

Tercek és szextek, az alsó fekvésekben kettes kötéssel.

4 etűd, melyek különböző technikai problémákat tartalmazzanak. Az etűdök Dotzauer: Etűdök II. füzetéből, Lee: 40 melodikus etűd II. füzetéből, vagy más hasonló nehézségű gyakorlatból választhatók.

1 preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele, 1 előadási darab.

A tejes anyag kotta nélkül játszandó.

 

Nagybőgő felvételi anyaga:

Zeneiskolai nagybőgő előképzettséggel rendelkező jelentkezőknek:

Skála két oktávon,

2 szabadon választott etűd,

3 zongorakíséretes darab

A választott gyakorlatok egymástól eltérő technikai faladatokat tartalmazzanak, a darabok különböző stílusúak legyenek, ezeket kotta nélkül kell előadni.

 

Nagybőgő előképzettség nélküli, de zeneiskolai vonóstanulmányokat már folytatott felvételiző esetében a zeneiskolában tanult tudásának bemutatása és a növendék alkati adottságainak vizsgálata.

 

 

FAFÚVÓS TANSZAK        Kód: 1001

 

Furulya- Blockflöte felvételi anyaga:

Skálák

Dúr és moll skálák 3#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim négyeshangzat - felbontásokkal, minimum az f’- g’’’ hangterjedelem teljes kihasználásával

Két etűd vagy agy variációsorozat

Winterfeld – Quantz: 40 solfeggio, Braun-szólók, téma és minimum két variáció pl. Quantz: Menuett l’inconnu, Anonymus: Greensleeves, J. van Eyck: Der Fluten Lust-hof I-III.  kötetéből.

Legalább két tétel egy nagy barokk szonátából vagy versenyműből.

Csak barokk fogásrendszerű furulyát lehet használni.

Szoprán és alt furulyán is kell játszani.

A felvételi anyag legalább egy részét fejből kell tudni.

 

Fuvola felvételi anyaga:

Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzatokkal, szimpla és duplanyelvvel is.

Etűdök: 3 gyakorlat Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 füzetből (különböző jellegű: lassú, gyors, legato, staccato).

1 Händel szonáta lassú és gyors tétele

Járdányi: Szonatina, vagy Szervánszky: Szonatina

1 szabadon választott előadási darab

(A felsoroltak közül egy előadási darab kotta nélkül játszandó.)

 

Klarinét felvételi anyaga:

1 szabadon választott dúr, vagy moll skála 4#, 4b előjegyzésig (tercmenetek, hármashangzat, domináns- és szűkített szeptim)

Jeanjean: Etűdök, I. kötet 2. gyakorlat (staccato gyakorlat).

1 szabadon választott etűd, az előbbitől eltérő stílusú.

Előadási darab:

Az alábbi versenyművek bármelyikének lassú tétele, melyet kotta nélkül kell előadni:

Kozaluch: Esz – dúr klarinétverseny

Tucek: B – dúr klarinétverseny

Rösler – Rosetti: Klarinétverseny

Egy szabadon választott előadási darab vagy szélső gyors tétel, amely az előbbitől eltérő stílusú.

 

Oboa felvételi anyaga:

A felvételiző legyen képes:

Az oboához szükséges hasi légzést és a rekeszizommal történő támasztást megfelelően alkalmazni.

Szabályos száj – kéz -, és hangszertartással játszani.

Közepes és nagy hangon kitartott hangokat fújni, egészséges hangindítással és lekerekített befejezéssel.

Megfelelő gyorsasággal hosszú (tenuto) és rövid (staccato) hangokat játszani, egy hangon és a skálák keretein belül a kis b és a háromvonalas e között.

Két teljes etűdöt a Schmitt- és Wiedmann-kötetekből, értelemszerűen kétféle karakterűt.

Egy barokk mű lassú és gyors tételét, kotta nélkül, zongorakísérettel. (Azokat a lassú tételeket, amelyek ezt igénylik, ajánlatos egyszerű díszítésekkel ellátni.)

 

Fagott felvételi anyaga:

Egy dúr és egy moll skála (4#, 4b előjegyzésig) lagato, staccato, tenuto játékmóddal.

Két különböző karakterű etűd, lehetőleg Weissenborn, Neukirchner vagy Hara fagottiskolájából.

Két könnyű, rövid, eltérő karakterű (pl. lassú – gyors) előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül.

 

Szaxofon felvételi anyaga:

Skála:

Egy szabadon választott dúr vagy moll skála 3#, 3b előjegyzésig (tercmenetek, hármashangzat, domináns- és szűkített szeptim) valamint a skálák ismerete 3#, 3b előjegyzésig

Etűd:

H.Klosé: Excercices journaliers 8. gyakorlat

Egy szabadon választott etűd (az előbbitől eltérő karakterű)

Előadási darab:

Debussy: A kis néger (Leduc) – kotta nélküli előadásban

Saint-Säens: A hattyú (Leduc)

Egy szabadon választott előadási darab, amely az előbbiektől eltérő karakterű.

 

 

RÉZFÚVÓS TANSZAK          Kód: 1002

 

Trombita felvételi anyaga:

Egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másfél oktávos rendszerben.

Clodomir: Petits Exercies füzetéből a 26., 28. gyakorlat

Diabelli: F-dúr szonátából I-II. tétel

Tetszőleges zeneszerző előadási darabja

Lapról olvasás a helyszínen kapott kottaanyagból.

A felvételi vizsgán a teljes hozott anyag kotta nélkül játszandó.

 

Harsona felvételi anyaga:

Egy szabadon választott skála és hármashangzat - felbontás két oktávon keresztül, nagy e és egyvonalas b hangterjedelmen belül, negyed- és nyolcad mozgásban, legalább 50-es tempóban.

Két lehetőleg különböző jellegű (technikai és melodikus) gyakorlat.

Az etűdök az alábbi kötetből választhatók:

Stiener-Völgyi.Zilicz: Harsonaiskola I. füzet

Ujfalusi-Pehl-Perlaki: harsonaiskola II. füzet

Müller: Technikaui tanulmányok III. füzet (könnyebb gyakorlatok)

Kopprasch: 60 válogatott gyakorlat I. füzet

Lafosse: Complete: Méthode I. kötet

A minimális technikai szint: Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola II. füzetéből a 300, 352. gyakorlat

Egy előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül előadva.

 

Kürt felvételi anyaga:

Egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat nyelvvel és kötve, negyed,  nyolcad és tizenhatod értékben)

Egy kantiléna (Szilágyi – Kökényesssy a Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 142, 187, 217.)

Két etűd (Szilágyi – Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 150, 151, 167, 178, 182, 205.)

Egy előadási darab.

Ajánlott: Skorp: B-dúr koncert (rövid kadenciával)

Az előadási darabot kotta nélkül kell előadni.

 

Tuba felvételi anyaga:

Egy dúr vagy moll skála (a növendék meglévő hangterjedelméhez igazítva)

Két különböző karakterű etűd a végzett anyagból.

Két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel.

A skálát és az előadási darabot fejből kell játszani.

Az etűdök és az előadási darabok lehetnek átíratok is.

 

 

 

HÚROS TANSZAK:           Kód: 1003

 

Gitár felvételi anyaga:

Két (lassú, gyors) reneszánsz, vagy barokk stílusú tánctétel.

Egy tetszőlegesen választott klasszikus stílusú etűd Carulli, Carcassi, Sor, Giuliani, Aguado vagy más e korból származó zeneszerzőktől.

Egy tetszőleges előadási darab Julio Sagreras gitáriskolájának első három kötetéből.

Egy romantikus vagy XX. Századi szerző tetszőleges előadási darabja.

 

 

ÜTŐ TANSZAK:           Kód: 1004

Ütő felvételi anyaga:

A Knauer: Kisdobiskola teljes ismerete. Amennyiben a növendék már tanult más hangszert

/pl. zongorázott/ az első 26 etűd is elfogadható.

Dallamhangszeren egy virtuóz előadási darab zongorakísérettel /pl. R. Korszakov: A dongó/ Ha már tanult más hangszert a növendék, a dallamhangszeren előadott darab lehet ettől könnyebb.

Lapról olvasás kisdobon: A Knauer iskola első 26 etűdjeinek szintjén.

Lapról olvasás dallamhangszeren: a zeneiskolás hegedűsök 2. osztálya, vagy a Furulya iskola kezdőknek kötet szintjén.

A Knauer kisdobiskola kötelezően játszandó felvételi darabjai: az első rész 10, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, a második rész 2. etűdje

Tudjon a felvételiző önálló tempótartással, megfelelő dinamikai érzékenységgel előadni az etűdök közül.

Képes legyen egyenletes nyolcadok alatt egyenletes triolák játszására.

Tudjon egyforma hangokat játszani /egyforma hangerejű, hangmagasságú, hangszínű hangokat.

Egy ponton szólaltassa meg a hangszert, legyen igénye a „szép” kisdobhangok iránt.

Legyen tisztában az alapvető kézrendekkel, az etűdökben, és az előkék megszólaltatása során, tudja megszólaltatni az alapvető kézrendeket /jbjb, jjbb, jbjjbjbb/ átváltva az egyik ritmusképletből a másikba /negyedek, nyolcadok, tizenhatodok, harminckettedek között, és vissza/

Legyen képes másokkal együttjátszani, a játéka során másokra, a másik szólamra figyelni kamarazenélni, másokkal együttműködni, mind zeneileg, mind emberileg.

 

 

BILLENTYŰS TANSZAK:             Kód: 1004

Zongora felvételi anyaga:

2 fúgaszerkesztésű J. S. Bach - mű (Invenciók, fughetták) vagy 1 invenció és 1 Scarlatti - szonáta

1 teljes klasszikus szonáta

1 etűd

2 különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik XX. Századi (lehetőleg Bartók) mű legyen.

 

Orgona felvételi anyaga:

A felvételi, szakmai gyakorlati alkalmassági vizsga zongora és orgona felvételiből áll.

Orgona:
- 1 J. S. Bach-korálelőjáték,
- 1 J. S. Bach-prelúdium és fúga (a Nyolc kis prelúdium és fúga sorozatból),
- 1 könnyebb, más stílusú mű.

Zongora:
- 1 J. S. Bach kétszólamú invenció
- Nyitótétel egy klasszikus szonátából,
- 1 romantikus darab,
- 1 XX. századi magyar mű,
- 2 etűd (az egyik lehetőleg egy jobb és egy bal kézben mozgó szólammal).

 

Szolfézs – zeneelmélet felvételi anyaga hangszeres szakra jelentkezőknek:

Írásbeli alkalmassági:

 • 8 hangközből álló hangközmenet lejegyzése hallás után (3 diktálás)
 • 5 hármashangzat építése megadott hangra (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok és fordításaik)
 • 5 hármashangzat felismerése, megnevezése hallás után (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok, 3 diktálás)
 • Könnyű sorszerkezetű új stílusú magyar népdal lejegyzése szöveggel.  (6 diktálás)
 • Modális hangsorok építése megadott hangra
 • 8 ütemes ritmus lejegyzése hallás után (6 diktálás)

 

Szóbeli alkalmassági:

 • 5-5 régi és új stílusú népdal éneklése szöveggel, szolmizálva
 • Népdalok elemzése
 • Egyszerű bécsi klasszikus idézet lapról-olvasása szolmizálva vagy abc-s névvel

 

 

 

I/b. KLASSZIKUS ZENÉSZ - MAGÁNÉNEKES SZAKKÉPESÍTÉS

MAGÁNÉNEKES TANSZAK:          Kód: 1005

Magánénekes szak felvételi anyaga:

2 népdal (kísérettel vagy anélkül)

1 műdal Ádám: „ A dal mesterei” című sorozat I – II – III. kötetéből

Esetenként skálázás

Igazolás gégeorvosi vizsgálatról.

 

Szolfézs – zeneelmélet felvételi anyaga magánénekes szakképesítés szakra jelentkezőknek:

Írásbeli alkalmassági:

 • 8 hangközből álló hangközmenet lejegyzése hallás után (3 diktálás)
 • 5 hármashangzat építése megadott hangra (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok és fordításaik)
 • 5 hármashangzat felismerése, megnevezése hallás után (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok, 3 diktálás)
 • Könnyű sorszerkezetű új stílusú magyar népdal lejegyzése szöveggel.  (6 diktálás)
 • Modális hangsorok építése megadott hangra
 • 8 ütemes ritmus lejegyzése hallás után (6 diktálás)

 

Szóbeli alkalmassági:

 • 5-5 régi és új stílusú népdal éneklése szöveggel, szolmizálva
 • Népdalok elemzése
 • Egyszerű bécsi klasszikus idézet lapról-olvasása szolmizálva vagy abc-s névvel

 

 

I/c. KLASSZIKUS ZENÉSZ: ZENEELMÉLET-SZOLFÉZS SZAK

ZENEELMÉLET-SZOLFÉZS TANSZAK             Kód: 1006

Zeneelmélet-szolfézs szak felvételi anyaga:

Írásbeli alkalmassági:

 • 8 hangközből álló hangközlánc lejegyzése hallás után, hangnemi kitéréssel. (3 diktálás)
 • 10 hangzatból álló hangzatlánc lejegyzése hallás után (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok és fordításaik, domináns szeptim, 3 diktálás)
 • 2 szólamú bécsi klasszikus zenei idézet lejegyzése hallás után (periódusnyi terjedelem, hangnemi kitéréssel, 8 diktálás)
 • Új stílusú népdal lejegyzése hallás után, népdalelemzés (6 diktálás)
 • Modális és pentaton hangsorok, dúr, moll hangsorok felismerése és megnevezése hallás után (3 diktálás)

 

Szóbeli alkalmassági:

 • 5-5 régi és új stílusú népdal éneklése szolmizálva és szöveggel, elemzés
 • Könnyebb barokk idézet lapról-olvasása
 • Ismerje fel a tanuló a zongorán játszott hangközöket, hangzatokat, tudja őket tisztán énekelni mind szolmizálva mind abc-s nevekkel.
 • Ismerje a periódust és az egyszerűbb formákat. (két- háromtagú)

 

Zongora követelmény (zeneelmélet –szolfézs szakosoknak)

1 Bach mű

1 klasszikus szonatina vagy szonáta tétele

1 előadási darab

 

II. NÉPZENÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS

NÉPZENE TANSZAK

 

Népi énekes felvételi anyaga:          Kód: 1007

2 szokásdallam: egy a jeles napokhoz, és egy az emberi élet fordulóihoz kötődő dallam, agy teljes népballada (max. 4 perc), egy régi stílusú, parlando – rubato előadásmódú lírai dal, két giusto, egy szimmetrikus és egy aszimmetrikus metrumú táncdallam. A dalokat legalább három népzenei dialektusterületről kell válogatni.

A felvételi anyagát kívülről, kíséret nélkül kell előadni.

Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

Gégeorvosi igazolás szükséges.

 

Népi klarinét, tárogató felvételi anyaga:          Kód: 1008

Dúr és összhangzatos moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig, egy szabadon választott etűd,

két magyar népdal hangszeres változata stílusos díszítéssel, két tájegység táncrendjéből

min. két – két tánctípus stílusos megszólaltatása.

Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

 

Népi furulya, duda felvételi anyaga:          Kód: 1008

A tanuló korábban tanult fafúvós hangszerén tudjon legalább öt 4/4 – es metrumú lassú csárdás dallamot, legalább öt 2/4 – es metrumú kanásztánc (ugrós) vagy legényes dallamot, legalább öt 2/4 – es vagy 4/4 -es metrumú gyors csárdása (sebes, friss) dallamot, legalább öt parlando – rubato dallamot.

A dalok, illetve dallamok háromnegyede legyen oktáv, vagy annál nagyobb hangterjedelmű, továbbá egyharmada legyen régi stílusú népdal. A daloknak min. a felét tudja szöveggel is énekelni.

Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

 

Citera felvételi anyaga:          Kód: 1009

A zeneiskola utolsó évfolyamának megfelelő népzenei hangszeres és elméleti felkészültség.

A felvételiző legyen képes a saját hangszerét bemutatni.

Ismerjen neves citerás előadókat.

Tudja felsorolni a citera típusokat.

Ismerje a hangszer rövid történetét.

Két népzenei dialektus bemutatása citerán.

Szabadon összeállított dalcsokor eljátszása, amely tartalmazzon parlando – rubato népdalt, egy középgyors csárdás dallamot és egy frisset.

Tájegységnek megfelelő játéktechnika alkalmazása.

Saját ének kísérete citerával.

Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

 

Népi hegedű felvételi anyaga:          Kód: 1009

Két népzenei dialektus tánczenéjéből egy – egy tánczenei folyamat játszása (min. 2 tánctípus folyamatonként, maximum 5 – 5 percben)

Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

 

Népi brácsa felvételi anyaga:          Kód: 1009

Háromhúros brácsán (kontrán) dúr, moll és szűkített akkordok ismerete, egyszerűbb akkordmenetek tiszta, ritmusos eljátszása, 4 különböző düvő és 2 esztam vonásnem.

Négyhúros brácsán kétoktávos skála akkordfelbontásokkal, 2 népzenei dialektusterület

tánczenéjéből választott egy – egy tánczenei folyamat eljátszása(min. 2 tánctípus folyamatonként, max. 5 – 5 percben)

Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

 

Népi bőgő, cselló, ütőgardon felvételi anyaga:          Kód: 1009

A növendék korábban tanult hangszerén tudjon kísérni, vagy játszani két népzenei dialektus

zenéjéből legalább öt 4/4 – es metrumú lassú csárdás dallamot, legalább öt 2/4 – es metrumú kanásztánc (ugrós) vagy legényes dallamot, legalább öt 2/4 – es, vagy 4/4 – es metrumú gyors csárdás (sebes, friss) dallamot, legalább öt parlando – rubato dallamot.

A dalok, illetve dallamok háromnegyede legyen oktáv, vagy annál nagyobb hangterjedelmű, továbbá egyharmada legyen régi stílusú népdal. A daloknak min. a felét tudja szöveggel is énekelni.

Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

 

Tekerő felvételi anyaga:          Kód: 1009

A felvételin a növendék azon a hangszeren játsszon, amelyen korábban tanult. Ezen tudjon népdalokat és népi táncdallamokat játszani, valamint kísérni.

Tudjon továbbá legalább öt 4/4 – es metrumú lassú csárdás dallamot, legalább öt 2/4 – es metrumú kanásztánc, vagy legényes dallamot, legalább öt 2/4 – es vagy 4/4 – es metrumú gyors csárdás (sebes, friss) dallamot, legalább öt parlando – rubato dallamot.

A kiválasztott dallamanyagban több stílusréteg és több népzenei dialektusterület is képviselve legyen. A daloknak legalább a felét szöveggel énekelni is tudni kell.

Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva)

 

Népi cimbalom felvételi anyaga:                  Kód: 1009

 • 3#, 3b előjegyzésig skálajáték, akkordjáték
 • kromatikus skála
 • egy dunántúli és egy erdélyi dialektus összeállítása
 • egy szabadon választott dialektus összeállítása
 • Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

 

Népi harmonika felvételi anyaga:                Kód: 1010

 • 2 összeállítás a Kárpát-medence hagyományos harmonika zenéjéből:
 • Vajdaszentiványi népzene: 3 tetszőlegesen kiválasztott táncnemből (Vajdaszentiványi népzene I-II kötet hangzóanyaga felhasználásával), prímást az intézmény biztosítja (maximum 5 percben)
 • Szabadon választott népzenei szemelvény bemutatása (maximum 3 percben)
 • Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva)

 

Szolfézs – zeneelmélet felvételi anyaga népzenész, népi énekes szakra jelentkezőknek:

Írásbeli alkalmassági:

 • 8 hangközből álló hangközmenet lejegyzése hallás után (3 diktálás)
 • 5 hármashangzat építése megadott hangra (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok és fordításaik)
 • 5 hármashangzat felismerése, megnevezése hallás után (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok, 3 diktálás)
 • Könnyű sorszerkezetű új stílusú magyar népdal lejegyzése szöveggel.  (6 diktálás)
 • Modális hangsorok építése megadott hangra
 • 8 ütemes ritmus lejegyzése hallás után (6 diktálás)

 

Szóbeli alkalmassági:

 • 5-5 régi és új stílusú népdal éneklése szöveggel, szolmizálva
 • Népdalok elemzése
 • Egyszerű bécsi klasszikus idézet lapról-olvasása szolmizálva vagy abc-s névvel

 

 

 

Kód: 4000       Zeneművészeti tagozat felvételi követelménye

(Gyakorlatos színész - Színházi és filmszínész)


A Gyakorlatos színész képzésre az irodalom- és színházszerető nyolcadikosok jelentkezését várjuk.

A képzés a színészmesterség elsajátításán túl nagy hangsúlyt fektet a zenei- és a táncoktatásra is, azért, hogy a növendékek minél szélesebb körű szakmai képzésben részesüljenek annak érdekében, hogy felsőfokú továbbtanulásuk sikeres legyen. A képzés során félévente színházi fellépéseken, termi vizsgákon mutatják be az addig tanultakat.

A képzés 4 + 1 éves, az első 4 évben párhuzamos művészeti oktatás folyik, melynek végén érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az érettségivel 51 345 05 számú Előadóművészeti program- és projektszervező szakképesítés szerezhető meg. Az utolsó évfolyamon (13. évfolyam) a növendékek idegen nyelvi és magas óraszámú szakmai tantárgyak oktatásában részesülnek, melynek végén gyakorlatos színész OKJ-s vizsgát tehetnek.

A Gyakorlatos színész képzésre szakmai alkalmassági vizsgával lehet bekerülni, melynek helyszíne a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Hangversenyterme.

A felvételi pontszám az általános iskolai tanulmányai eredményekből és a szakmai alkalmassági vizsgán szerzett pontokból áll össze.

A tagozat felvételi rangsorát a hozott pontszámok és az alkalmassági vizsgán szerzett pontszámok összege alapján állapítjuk meg.

A hozott pontszámokat a tanuló 7. osztály évvégén és 8. osztály félévkor magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és az ének-zene tantárgyakból szerzett érdemjegyeinek összege adja. Maximálisan szerezhető összes hozott pontszám: 60 pont

A felvételi vizsgán a szerzett pontszámot, a szakmai alkalmassági vizsgán kapható pontok adják. Az alkalmassági vizsga összpontszáma az alábbi részpontszámokból áll össze:

 

Beszéd:                     20 pont

Ének:                         10 pont

Mozgás:                    10 pont

Helyzetgyakorlat:     20 pont

 

A maximálisan elérhető felvételi pontszám: 120 pont

 

 

 Képző- és Iparművészeti tagozat felvételi követelménye

Kód: 2001      Festő

Kód: 2002      Grafikus

Kód: 2003      Kerámiaműves

 

A tagozat felvételi rangsorát a hozott pontszámok és az alkalmassági vizsgán szerzett pontszámok összege alapján állapítjuk meg.

A hozott pontszámokat a tanuló 7. osztály évvégén és 8. osztály félévkor magyar nyelvtan, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyakból szerzett érdemjegyeinek összege adja. Maximálisan szerezhető összes hozott pontszám: 50 pont

A felvételi vizsgán a maximálisan szerezhető összes szerzett pontszám: 100 pont

A felvételi alkalmassági vizsga három szakmai feladatból és a szóbeli elbeszélgetésből áll. A szóbeli elbeszélgetést nem pontozzuk.

 

A szakmai feladatok leírása:

            1. Rajzi feladat

Csendélet látványelvű, tónusos ábrázolása.

Értékelési szempont: kompozíció, térbeli, aránybeli, szerkezeti, tónusbeli pontosság.

A feladathoz a felvételiző ceruzát használhat, a rendelkezésre álló idő 60 perc.

Elérhető pontszám: 50 pont.

 

2. Festési feladat

Színvázlat készítése. Csendélet festése.

Értékelési szempont: A látvány színgazdagságának érzékeny megjelenítése.

A feladathoz vízfesték használható, a rendelkezésre álló idő 45 perc.

Elérhető pontszám: 30 pont.

 

3. Mintázási feladat

Egy valós vagy elképzelt forma megmintázása.

Értékelési szempont: a forma arányossága, hasonlósága, ötletessége.

A feladathoz gyurma vagy agyag használható, a rendelkezésre álló idő 45 perc.

Elérhető pontszám: 20 pont.

 

A maximálisan elérhető felvételi pontszám: 150 pont.

 

 

Táncművészeti tagozat felvételi követelménye

Kód: 3001      Néptáncos

Kód: 3002      Kortárs-, moderntáncos

 

A tagozat felvételi rangsorát a hozott pontszámok és az alkalmassági vizsgán szerzett pontszámok összege alapján állapítjuk meg.

A hozott pontszámokat a tanuló 7. osztály évvégén és 8. osztály félévkor magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, ének-zene, testnevelés tantárgyakból szerzett érdemjegyeinek összege adja. Maximálisan szerezhető összes hozott pontszám: 70 pont

A gyakorlati alkalmassági vizsgán kapott pontszám adja a szerzett pontokat. 

Maximálisan szerezhető összes szerzett pontszám: 140 pont

 

A gyakorlati alkalmassági vizsga három részből áll:

Nagycsoportos alkalmassági vizsga (Az összes felvételizőt közös tréning közben egyszerre tekinti meg a felvételi bizottság. Elsősorban a mozgáskövetés képességét, mozgásreakció időt, alkati tulajdonságokat méri fel a bizottság. )

Kiscsoportos alkalmassági vizsga (3-4 fő)  A kiscsoportos  alkalmassági vizsga anyaga:

 • Ritmuskészség vizsgálata (pl. ritmusok visszatapsolása, dobogása hallás után, zenében elhelyezve)
 • Alkat (pl. hajlékonyság, tágság, rugalmasság)
 • Mozgáskoordináció vizsgálata (pl. ellentétes irányú mozdulatok egyidejű megvalósítása)
 • Mozgásemlékezet vizsgálata (pl. rövid mozdulatsor bemutatás utáni ismétlése, ill. a mozdulatok zenei elhelyezése)

 

Egyéni elbeszélgetés (célja az általános műveltségen túl a táncos akarat, rátermettség megítélése)

 • Népdaléneklés (a tanuló által hozott, 15 népdalt tartalmazó listáról, egy népdalt kell elénekelni a jelentkezőnek)

 

Pontegyenlőség esetén a törvényi előírások szem előtt tartása mellett a jobb közismereti pontszámot elérőt helyezzük előrébb a felvételi rangsorban.

A felvételi során csak a tagozat tanárai által megszabott feladatokat értékeli a felvételi bizottság, önálló produkció bemutatására nincs lehetőség.

A gyakorlati alkalmassági vizsgán általános készségeket, képességeket vizsgálunk, így a táncos előképzettség hiánya nem jelent hátrányt, amennyiben a tapasztalt készségek, képességek megfelelőek és fejleszthetőek.

A jobb megfigyelés, ill. a jelentkezők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a felvételin a tagozat által megszabott öltözetben kell megjelenni.

A maximálisan elérhető felvételi pontszám: 210 pont.