Main menu

I/a. KLASSZIKUS ZENÉSZ/HANGSZERES SZAK

 

FAFÚVÓS TANSZAK:          Kód: 1001

Furulya- Blockflöte felvételi anyaga:

 • Skálák
 • Dúr és moll skálák 3#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim négyeshangzat - felbontásokkal, minimum az f’- g’’’ hangterjedelem teljes kihasználásával
 • Két etűd vagy agy variációsorozat


Winterfeld – Quantz: 40 solfeggio, Braun-szólók, téma és minimum két variáció pl. Quantz: Menuett l’inconnu, Anonymus: Greensleeves, J. van Eyck: Der Fluten Lust-hof I-III. kötetéből.


Legalább két tétel egy nagy barokk szonátából vagy versenyműből.
Csak barokk fogásrendszerű furulyát lehet használni.
Szoprán és alt furulyán is kell játszani.
A felvételi anyag legalább egy részét fejből kell tudni.

 

Fuvola felvételi anyaga:

 • Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzatokkal, szimpla és duplanyelvvel is.
 • Etűdök: 3 gyakorlat Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 füzetből (különböző jellegű: lassú, gyors, legato, staccato).
 • 1 Händel szonáta lassú és gyors tétele
 • Járdányi: Szonatina, vagy Szervánszky: Szonatina
 • 1 szabadon választott előadási darab

A felsoroltak közül egy előadási darab kotta nélkül játszandó.

 

Klarinét felvételi anyaga:

 • 1 szabadon választott dúr, vagy moll skála 4#, 4b előjegyzésig (tercmenetek, hármashangzat, domináns- és szűkített szeptim)
 • Jeanjean: Etűdök, I. kötet 2. gyakorlat (staccato gyakorlat).
 • 1 szabadon választott etűd, az előbbitől eltérő stílusú.
 • Előadási darab
  Az alábbi versenyművek bármelyikének lassú tétele, melyet kotta nélkül kell előadni:
  Kozaluch: Esz – dúr klarinétverseny
  Tucek: B – dúr klarinétverseny
  Rösler – Rosetti: Klarinétverseny

Egy szabadon választott előadási darab vagy szélső gyors tétel, amely az előbbitől eltérő stílusú.

 

Fagott felvételi anyaga:

 • Egy dúr és egy moll skála (4#, 4b előjegyzésig) lagato, staccato, tenuto játékmóddal.
 • Két különböző karakterű etűd, lehetőleg Weissenborn, Neukirchner vagy Hara fagottiskolájából.
 • Két könnyű, rövid, eltérő karakterű (pl. lassú – gyors) előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül.

 

Oboa felvételi anyaga:

 • Két teljes etűdöt a Schmitt- és Wiedmann-kötetekből, értelemszerűen kétféle karakterűt.
 • Egy barokk mű lassú és gyors tételét, kotta nélkül, zongorakísérettel. (Azokat a a lassú tételeket, amelyek ezt igénylik, ajánlatos egyszerű díszítésekkel ellátni.)

A felvételiző legyen képes az oboához szükséges hasi légzést és a rekeszizommal történő támasztást megfelelően alkalmazni.

Szabályos száj – kéz -, és hangszertartással játszani.

Közepes és nagy hangon kitartott hangokat fújni, egészséges hangindítással és lekerekített befejezéssel.

Megfelelő gyorsasággal hosszú (tenuto) és rövid (staccato) hangokat játszani, egy hangon és a skálák keretein belül a kis b és a háromvonalas e között.

 

Szaxofon felvételi anyaga:

 • Egy szabadon választott dúr vagy moll skála 3#, 3b előjegyzésig (tercmenetek, hármashangzat, domináns- és szűkített szeptim) valamint a skálák ismerete 3#, 3b előjegyzésig
 • H.Klosé: Excercices journaliers 8. gyakorlat
 • Egy szabadon választott etűd (az előbbitől eltérő karakterű)
 • Előadási darab:
  Debussy: A kis néger (Leduc) – kotta nélküli előadásban
  Saint-Säens: A hattyú (Leduc)
  Egy szabadon választott előadási darab, amely az előbbiektől eltérő karakterű.

 

 

RÉZFÚVÓS TANSZAK            Kód: 1002

Trombita felvételi anyaga:

 • Egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másfél oktávos rendszerben.
 • Clodomir: Petits Exercies füzetéből a 26., 28. gyakorlat
 • Diabelli: F-dúr szonátából I-II. tétel
 • Tetszőleges zeneszerző előadási darabja
 • Lapról olvasás a helyszínen kapott kottaanyagból.

A felvételi vizsgán a teljes hozott anyag kotta nélkül játszandó.

 

Kürt felvételi anyaga:

 • Egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat nyelvvel és kötve, negyed,  nyolcad és tizenhatod értékben)
 • Egy kantiléna (Szilágyi – Kökényesssy a Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 142, 187, 217.)
 • Két etűd (Szilágyi – Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 150, 151, 167, 178, 182, 205.)
 • Egy előadási darab.
  Ajánlott: Skorp: B-dúr koncert (rövid kadenciával)

Az előadási darabot kotta nélkül kell előadni.

 

Harsona felvételi anyaga:

 • Egy szabadon választott skála és hármashangzat - felbontás két oktávon keresztül, nagy e és egyvonalas b hangterjedelmen belül, negyed- és nyolcad mozgásban, legalább 50-es tempóban.
 • Két lehetőleg különböző jellegű (technikai és melodikus) gyakorlat.
 • Az etűdök az alábbi kötetből választhatók:
  Stiener-Völgyi.Zilicz: Harsonaiskola I. füzet
  Ujfalusi-Pehl-Perlaki: harsonaiskola II. füzet
  Müller: Technikaui tanulmányok III. füzet (könnyebb gyakorlatok)
  Kopprasch: 60 válogatott gyakorlat I. füzet
  Lafosse: Complete: Méthode I. kötet
 • A minimális technikai szint: Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola II. füzetéből a 300, 352. gyakorlat
 • Egy előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül előadva.

 

Tuba felvételi anyaga:

 • Egy dúr vagy moll skála (a növendék meglévő hangterjedelméhez igazítva)
 • Két különböző karakterű etűd a végzett anyagból.
 • Két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel.

A skálát és az előadási darabot fejből kell játszani.
Az etűdök és az előadási darabok lehetnek átíratok is.

 

VONÓS TANSZAK            Kód: 1003

Hegedű felvételi anyaga:

 • Háromoktávos skála akkordfelbontásokkal,
 • 2 szabadon választott etűd,
 • 1 versenymű saroktétele,
 • 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy 1 lassú és 1 élénk tempójú előadási darab,
 • 1 kötelező etűd, vagy 1 kötelező előadási darab (2 – 3 megadott mű közül választva).

Az etűdök az alábbi anyagból választandók:
Mazas: Etűdök op. 36, I füzet
Kayser: Etűdök III. füzet (a könnyebbek közül)
Dont: Gradus ad Parnassum op. 37 (a könnyebbek közül)

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat.
A választott zeneművek legyenek különböző stílusúak.

 

Brácsa felvételi anyaga:

 • 2 gyakorlat,
 • 1 versenymű saroktétele,
 • 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk szonátából.

Hegedűvel ajánlott etűdök:
Dancla: Etűdök op. 68
Mazas: Etűdök op. 36
Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, II – III.kötet
24 előkészítő gyakorlat op. 37
Campagnoli: 41 gyakorlat

A választott etűdök különböző jellegűek legyenek.

 

Gordonka felvételi anyaga:

 • Dúr és moll skálák, hármashangzatok három oktávon keresztül, 3#, 3b előjegyzésig,
 • A skálákat legalább négy-, a hármashangzatokat legalább háromhangonként kötve.
 • Tercek és szextek, az alsó fekvésekben kettes kötéssel.
 • 4 etűd, melyek különböző technikai problémákat tartalmazzanak.
 • 1 preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele,
 • 1 előadási darab.

Az etűdök Dotzauer: Etűdök II. füzetéből, Lee: 40 melodikus etűd II. füzetéből, vagy más hasonló nehézségű gyakorlatból választhatók.


A tejes anyag kotta nélkül játszandó.

 

Nagybőgő felvételi anyaga:

 • Skála két oktávon,
 • 2 szabadon választott etűd,
 • 3 zongorakíséretes darab


A választott gyakorlatok egymástól eltérő technikai faladatokat tartalmazzanak, a darabok különböző stílusúak legyenek, ezeket kotta nélkül kell előadni.

Nagybőgő előképzettség nélküli, de zeneiskolai vonóstanulmányokat már folytatott felvételiző esetében a zeneiskolában tanult tudásának bemutatása és a növendék alkati adottságainak vizsgálata.

 

HÚROS TANSZAK:          Kód: 1003

Gitár felvételi anyaga:

 • Két (lassú, gyors) reneszánsz, vagy barokk stílusú tánctétel.
 • Egy tetszőlegesen választott klasszikus stílusú etűd Carulli, Carcassi, Sor, Giuliani, Aguado vagy más e korból származó zeneszerzőktől.
 • Egy tetszőleges előadási darab Julio Sagreras gitáriskolájának első három kötetéből.
 • Egy romantikus vagy XX. Századi szerző tetszőleges előadási darabja.

 

 

ÜTŐ TANSZAK:          Kód: 1004

Ütő felvételi anyaga:

 • A Knauer: Kisdobiskola teljes ismerete. (Amennyiben a növendék már tanult más hangszert /pl. zongorázott/ az első 26 etűd is elfogadható.)
 • Dallamhangszeren egy virtuóz előadási darab zongorakísérettel /pl. R. Korszakov: A dongó/ (Ha már tanult más hangszert a növendék, a dallamhangszeren előadott darab lehet ettől könnyebb.)
 • Lapról olvasás kisdobon: A Knauer iskola első 26 etűdjeinek szintjén. A kötelezően játszandó felvételi darabjai: az első rész 10, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, a második rész 2. etűdje
  Lapról olvasás dallamhangszeren: a zeneiskolás hegedűsök 2. osztálya, vagy a Furulya iskola kezdőknek kötet szintjén.
   

Tudjon a felvételiző önálló tempótartással, megfelelő dinamikai érzékenységgel előadni az etűdök közül.
Képes legyen egyenletes nyolcadok alatt egyenletes triolák játszására.

Tudjon egyforma hangokat játszani /egyforma hangerejű, hangmagasságú, hangszínű hangokat.
Egy ponton szólaltassa meg a hangszert, legyen igénye a „szép” kisdobhangok iránt.

Legyen tisztában az alapvető kézrendekkel, az etűdökben, és az előkék megszólaltatása során, tudja megszólaltatni az alapvető kézrendeket /jbjb, jjbb, jbjjbjbb/ átváltva az egyik ritmusképletből a másikba /negyedek, nyolcadok, tizenhatodok, harminckettedek között, és vissza/

Legyen képes másokkal együttjátszani, a játéka során másokra, a másik szólamra figyelni kamarazenélni, másokkal együttműködni, mind zeneileg, mind emberileg.

 

 

BILLENTYŰS TANSZAK: Kód: 1004

Zongora felvételi anyaga:

 • 2 fúgaszerkesztésű J. S. Bach  - mű (Invenciók, fughetták)vagy 1 invenció és 1 Scarlatti - szonáta
 • 1 teljes klasszikus szonáta
 • 1 etűd
 • 2 különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik XX. századi (lehetőleg Bartók) mű legyen.

 

Orgona felvételi anyaga:

A felvételi, szakmai gyakorlati alkalmassági vizsga zongora és orgona felvételiből áll.

Orgona:
- 1 J. S. Bach-korálelőjáték,
- 1 J. S. Bach-prelúdium és fúga (a Nyolc kis prelúdium és fúga sorozatból),
- 1 könnyebb, más stílusú mű.

Zongora:
- 1 J. S. Bach kétszólamú invenció
- Nyitótétel egy klasszikus szonátából,
- 1 romantikus darab,
- 1 XX. századi magyar mű,
- 2 etűd (az egyik lehetőleg egy jobb és egy bal kézben mozgó szólammal).

 

 

Szolfézs – zeneelmélet felvételi anyaga hangszeres szakra jelentkezőknek:

Írásbeli alkalmassági:

 • 8-10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése hallás után a hangközök megnevezésével együtt ( 3 diktálás)
 • 4-6 hármashangzat építése megadott hangra a bővített hangzatot oldással együtt (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok és fordításaik)
 • 4-6 hármashangzat felismerése, megnevezése hallás után ( dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok, 3 diktálás)
 • Könnyű sorszerkezetű új stílusú magyar népdal lejegyzése szöveggel.  ( 6 diktálás)
 • Modális hangsorok építése megadott hangra
 • 8 ütemes ritmus lejegyzése hallás után ( 6 diktálás)

 

Szóbeli alkalmassági:

 • 5-5 régi és új stílusú népdal éneklése szöveggel, szolmizálva
 • Népdalok elemzése
 • Egyszerű bécsi klasszikus idézet lapról-olvasása szolmizálva vagy abc-s névvel

 

 

I/b. KLASSZIKUS ZENÉSZ / MAGÁNÉNEKES SZAK

MAGÁNÉNEKES SZAK:          Kód: 1005

 

Magánénekes szak felvételi anyaga:

 • 2 népdal (kísérettel vagy a nélkül)
 • 1 műdal Ádám: „ A dal mesterei” című sorozat I – II – III. kötetéből
 • Skálázás

Igazolás gégeorvosi vizsgálatról.

 

Szolfézs – zeneelmélet felvételi anyaga magánénekes szakra jelentkezőknek:

Írásbeli alkalmassági:

 • 8-10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése hallás után a hangközök megnevezésével együtt (3 diktálás)
 • 4-6 hármashangzat építése megadott hangra a bővített hangzatot oldással együtt (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok és fordításaik)
 • 4-6 hármashangzat felismerése, megnevezése hallás után (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok, 3 diktálás)
 • Könnyű sorszerkezetű új stílusú magyar népdal lejegyzése szöveggel.  (6 diktálás)
 • Modális hangsorok építése megadott hangra
 • 8 ütemes ritmus lejegyzése hallás után (6 diktálás)

Szóbeli alkalmassági:

 • 5-5 régi és új stílusú népdal éneklése szöveggel, szolmizálva
 • Népdalok elemzése
 • Egyszerű bécsi klasszikus idézet lapról-olvasása szolmizálva vagy abc-s névvel

 

 

I/c. KLASSZIKUS ZENÉSZ / ZENEELMÉLET-SZOLFÉZS SZAK

ZENEELMÉLET- SZOLFÉZS SZAK:          Kód: 1006

 

Zeneelmélet-szolfézs szak felvételi anyaga:

Írásbeli alkalmassági:

 • 8-10 hangközből álló hangközlánc lejegyzése hallás után, a hangközök megnevezésével együtt hangnemi kitéréssel. (3 diktálás)
 • 10 hangzatból álló hangzatlánc lejegyzése hallás után a hangzatok megnevezésével együtt (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok és fordításaik, domináns szeptim, 3 diktálás)
 • 2 szólamú bécsi klasszikus zenei idézet lejegyzése hallás után (periódusnyi terjedelem, hangnemi kitéréssel, 8 diktálás)
 • Új stílusú népdal lejegyzése hallás után, népdalelemzés ( 6 diktálás)
 • Modális és pentaton hangsorok, dúr, moll hangsorok felismerése és megnevezése hallás után (3 diktálás)

 

Szóbeli alkalmassági:

 • 5-5 régi és új stílusú népdal éneklése szolmizálva és szöveggel, elemzés
 • Könnyebb barokk idézet lapról-olvasása
 • Ismerje fel a tanuló a zongorán játszott hangközöket, hangzatokat, tudja őket tisztán énekelni mind szolmizálva mind abc-s nevekkel.
 • Ismerje a periódust és az egyszerűbb formákat. (két- háromtagú)

 

Zongora követelmény:

 • 1 Bach mű
 • 1 klasszikus szonatina vagy szonáta tétele
 • 1 előadási darab